İHALE

İzmir Jeotermal Enerji San ve Tic. AŞ.' nin
"4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesi nin  (g) bendi kapsamında
yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usüller" için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.


Esas ve Usuller
 

“Elektromanyetik Debimetre mal alımı gerçekleştirilecektir. 2018/246766 İKN li ihalemize katılmak isteyen firmaların, ekliTeklif Cetveli ve Teklif Mektubunu şartnamelere uygun olarak doldurarak en geç 29/05/2018 Salı günü saat 11.00 de şirketimiz adresinde olacak şekilde kapalı zarf içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir.”

2018/246766 İKN İhale Dokümanları

“ 2018 yılı Katodik Koruma işleri ihale edilecektir. İhale dokümanları aşağıdaki linktedir.. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 3 ncü maddesinin g bendi hükmünce istisna kapsamındadır.”

2018 Katodik Koruma İhale Dokümanları

Yüksek Performanslı Kelebek Vana Malalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 cu maddesinin g bendi esaslarına göre istisna kapsamındadır ve İdaremizin web sitesinde yayımlanan mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usullerin Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki linkte yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2018/205155 Bilgileri için tıklayınız.

 
“2018/132264 İKN li Ön İzoleli Çelik Çekme Boru ve Bağlantı Parçaları alımı yapılacaktır.
İsteklilerin  22.03.2018 saat 12.00 ye kadar tekliflerini İdaremize ulaştırması gerekmektedir.” 
İhale şartname ve diğer bilgiler için tıklayınız.
 
14/03/2018 tarihinde saat 15.00 de 2018/111011 İKN li eşanjör ve branşman montajı işleri hizmet alım ihalesi yapılacaktır.

2018/111011 İKN Teknik Şartnamesi     2018/111011 İKN Teklif Cetveli
 
 
07/03/2018 tarihinde saat 11.00 de 2018/96593 İKN li eşanjör ve branşman montajı işleri hizmet alım ihalesi yapılacaktır. Teknik Şartname Ektedir.

2018/96593 İKN Teknik Şartnamesi

“2018/96593 İKN li ihalemiz ihale tarih saatine kadar teklif veren bir firmanın katılımı ile başlamıştır. Teklif veren isteklinin teklifinin geçersiz olması üzerine; ihalede geçerli teklif bulunmadığından ihale iptal edilmiştir.
Yaklaşık Maliyet 171.640 TL”
 
 
 
"2017/439470 İKN Lİ Muhtelif Yerlerde Tamir ve Bakım İşleri Hizmet Alımı"
ihalemiz 20.09.2017 tarihinde saat 11.00 de şirket merkezimizde gerçekleştirilecektir.
Teknik ve İdari Şartname ve Teklif formu ektedir.

Link1-Teknik Şartname     Link2- İdari Şartname     Link3- Teklif Cetveli     Link4- Teklif Mektubu
 
 
“ Ultrasonik Kalorimetre mal alım ihalesi gerçekleştirilecektir."
İhalemiz istisna kapsamında olup, web sitemizde yayımlanan esas ve usullere göre 19.07.2017 tarihinde saat 11.00 de şirket adresimizde gerçekleştirilecektir.
İhale dokümanları, aşağıdaki linklerde bilgilerinize sunulmuştur.”

Link1-Teknik Şartname          Link2- Sözleşme Tasarısı      Link3- İdari Şartname
 
 
“Sonuç İlanları"

-  2017/339341 İKN li istisna kapsamında Ultrasonik Kalorimetre mal alımı ihalemiz,
415.860 TL bedel ile Madenerji firması uhdesinde kalmıştır.”
 
- 2017/70543 İKN li Yüksek Performanslı Kelebek Vana Alımı, Bedel:341.459 TL,
  Yüklenici: Ebro Armaturen Otomasyon Sistemleri San Tic Ltd. Şti.
 
- 2017/129428 İKN li Titanyum Plakalı Eşanjör Mal Alımı, Bedel:72.500 €,
  Yüklenici: Değişim Isı Teknik End. Ürünler Mak. San Tic Ltd Şti.
 
 
 
“Yüksek Performanslı Lug Tipi Kelebek Vana alınacaktır. Ekli dokümanlarda ihale hakkında bilgi verilmektedir."
  İKN: 2017/70543

Dokümanlar için tıklayınız.
 
 
 
“27.12.2016 tarihinde saat 11:00 de 2016/579280 İKN li 2017 yılı İşletme Muhtelif Kaynak ve Tamir İşleri ihalesi yapılacaktır. İhale dokümanları aşağıdadır.”

İdari Sartname     Teknik Sartname     Sözlesme Tasarısı     Birim Fiyat Teklif Cetveli    
 
 
 
“Absorbsiyonlu Chiller (Jeotermal Akışkan Kullanımlı) Mal Alımı" yapılacaktır. İhale belgeleri için aşağıdaki linkleri tıklayınız.
 
İKN:2016/464013
İhale Tarih-Saati: 14.11.2016-11.00

Görülen lüzum üzerine ihale tarihimiz 14.11.2016 Pazartesi günü Saat 11.00 e ertelenmiştir.
Gerekli düzenlemeleri buna göre yapmanız hususunda bilgilerinizi rica ederiz.
Not: Geçici Teminat Tarihi bu bağlamda ihale tarihi + Teklif Geçerlilik süresi + 30 gün olduğundan en erken 12.02.2017 tarihi olmuştur
 
 
 
 
İHALE İLANI

2016/322187 İKN li “2016-17 Muhtelif Kaynak ve Tamir İşleri” hizmet alımı istisna usulünde ihale edilecektir. İlgili belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 

İKN' si 2016/275290 olan ihale için Sonuç Bildirimidir:
Debi ve Fark Basınç Limitlemeli Oransal Balans Vanası ve Sistemi Mal Alımı 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 3ncü maddesin g bendi hükmünce istisna kapsamında,  gerçekleştirilmiştir.  İhaleye katılan firmalar ve teklifler ile ilgili bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.
 
İHALE İLANI

İKN' si 2016/275290 olan ihaleye ait belgeleri indirmek için lütfen tıklayınız.

“ Görülen lüzum üzerine ihalemizin aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 02.08.2016 tarih ve saat 11.00’e ertelenmesi uygun görülmüştür.”

İzmir Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Debi ve Fark Basınç Limitlemeli Oransal Balans Vanası Mal Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3ncü maddesin g bendi hükmünce istisna kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale esas ve usulleri internet sitemizde ilan edilmiştir.

İhale kayıt numarası : 2016/275290 
a) Adresi : Korutürk Mahallesi İmbat Sok No:64 Balçova İzmir
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 2590830-2775108
c) Elektronik posta adresi : info@izmirjeotermal.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : www.izmirjeotermal.com.tr
2-İhale konusu malın    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 403 adet Debi ve Fark Basınç Limitlemeli Oransal Balans Vanası
ve Sisteminin İstisna kapsamında Mal Alımı işidir.
b) Teslim Yeri : Balçova İZMİR
c) Teslim Tarihi : 6 ay
3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : İzmir Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.
b) Tarihi ve saati : 27.07.2016 Çarşamba günü saat 11:00
     
 

4 -İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İzmir Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez