KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

www.izmirjeotermal.com.tr

   İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak  (“İzmir Jeotermal Enerji”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. İzmir Jeotermal Enerji olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, İzmir Jeotermal Enerji ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

   Kişisel Veri Nedir?

   Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, iletişim adresiniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

   Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

   İzmir Jeotermal Enerji ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi bilgilendirmek için İzmir Jeotermal Enerji kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

   Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

   Kişisel verileriniz İzmir Jeotermal Enerji , iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla ve kişilerle paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

   Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

   Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz İzmir Jeotermal Enerji’nin yurtiçi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve İzmir Jeotermal Enerji standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

   Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

   KVKK’ ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

   İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

   Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. info@izmirjeotermal.com.tr elektronik posta adresine talebinizi göndererek veya Korutürk Mah. Mert Sok. No:19 Balçova – İzmir adresindeki İdari binamıza bizzat dilekçe ile başvurarak talebinizi iletebilir, kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzeltebilir veya gözden geçirebilirsiniz.