Temel ve İlgili Mevzuat

İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. faaliyetlerini aşağıda yer alan temel mevzuata göre gerçekleştirmektedir.

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 • 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliği
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 • 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
 • 26960sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • 26874 sayılı Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
 • 27075sayılı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ambar Yönergesi
 • İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesinin (g) bendi kapsamın da mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller.